AO Smith Heat Pump 290 User Manual

AHD  
Lucht / water warmtepompboiler  
Air to water heat pump  
Pompe à chaleur air/eau  
pour ECS  
Luft / Wasser Wärmepumpe  
AHD - 290  
0309 155  
Installatie-, Gebruikers- en  
Servicehandleiding  
Installation, User and Service Manual  
Manuel d’installation, Mode d’emploi,  
Manual d’entretien  
Installations-, Benutzer- und  
Wartungsanleitung  
Innovation has a name.  
uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur  
www.aosmithinternational.com  
Nederlands  
English  
5
37  
67  
99  
Français  
Deutsch  
Lees deze handleiding  
zorgvuldig  
Waarschuwing  
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet  
lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de  
instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen  
en het toestel.  
Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company  
Alle rechten voorbehouden.  
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar  
gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.O. Smith Water Products  
Company.  
A.O. Smith Water Products Company behoudt zich het recht voor de specificaties  
zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.  
Handelsmerken  
Alle in deze handleiding genoemde merknamen zijn geregistreerde  
handelsmerken van de desbetreffende leveranciers.  
A.O. Smith Water Products Company is niet aansprakelijk voor claims van derden  
veroorzaakt door ondeskundig gebruik anders dan vermeld in deze handleiding  
en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van  
Koophandel.  
Aansprakelijkheid  
Zie verder de Algemene Voorwaarden. Deze kunt u kostenloos bij ons opvragen.  
Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig,  
volledige beschrijving van de relevante onderdelen, kan het voorkomen dat de  
handleiding fouten en onduidelijkheden bevat.  
Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan verne-  
men wij dat graag van u. Het helpt ons de documentatie verder te verbeteren.  
Meer informatie  
Indien u opmerkingen of vragen heeft aangaande specifieke onderwerpen die  
betrekking hebben op het toestel, aarzelt u dan niet contact op te  
nemen met:  
A.O. Smith Water Products Company  
Postbus 70  
5500 AB Veldhoven  
Nederland  
Telefoon:  
0800 - AOSMITH  
0800 - 267 64 84  
Algemeen:  
Fax:  
E-mail:  
+31 40 294 25 00  
+31 40 294 25 39  
Website:  
www.aosmithinternational.com  
Voor problemen met de aansluitingen op gas,- elektra- en  
watervoorzieningen kunt u terecht bij de leverancier/installateur van uw installatie.  
5
Inhoudsopgave  
A
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
B
1.  
Over het product  
7
7
7
7
8
8
8
8
22  
22  
23  
24  
27  
27  
1.  
Gebruikershandleiding  
Gebruik  
Wijziging van operationele gegevens  
Bedieningsmenu  
Schema fabrieksinstellingen  
Ontdooiprogramma  
Inhoud van de levering  
Productbeschrijving  
Technische gegevens  
Koelcircuit - beschrijving  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.4.1 Koelsysteem - beschrijving  
1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving  
1.4.3 Water circuit - beschrijving  
1.4.4 Koelcircuit - schema  
28  
28  
29  
29  
29  
2.  
Functie  
Omschrijving  
Extra capaciteit  
Veilig functioneren  
Waarschuwingen  
9
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
1.5  
Watercircuit – beschrijving  
10  
10  
10  
11  
12  
1.5.1 Vereisten voor het watercircuit  
1.5.2 Afmetingen  
1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema  
1.6  
Elektrisch schema  
3.  
Onderhoud  
30  
30  
30  
31  
3.1  
3.2  
3.3  
Koelsysteem en ventilator  
Watercircuit en tank  
Demonteren / De unit buiten gebruik  
stellen  
2.  
Voorafgaand aan installatie / in werking  
stellen  
Belangrijke veiligheidsinstructies  
13  
2.1  
13  
13  
13  
13  
13  
12  
14  
14  
14  
14  
14  
15  
2.1.1 Koelsysteem – veiligheidsinstructies  
2.1.2 Elektrisch circuit - veiligheidsinstructies  
2.1.3 Watercircuit - veiligheidsinstructies  
2.2  
2.3  
2.4  
2.4.1 Transport met vorkheftruck  
2.4.2 UItladen van de warmtepomp  
2.4.3 Transport met steekwagen  
2.5  
2.6  
4.  
4.1  
4.2  
Opsporen van defecten  
Hogedrukschakelaar  
Veiligheidsschakelaar voor  
verwarmingselement  
32  
32  
32  
Levering  
Opslag  
Transport  
4.3  
De warmtepomp loopt niet  
31  
5.  
Garantie  
33  
Plaatsing / opstelling  
Aansluiting van de waterleidingen  
3.  
Installatie  
Wateraansluiting  
Plaatsing van de pijpaansluitingen  
Aansluiting condensafvoer  
Luchtinlaat en -uitlaat  
Controle  
18  
18  
18  
18  
19  
19  
3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
4.  
In werking stellen / bediening  
Vereisten voor het watercircuit  
In gebruik nemen van het watercircuit  
In werking stellen van het watercircuit  
Elektriciteit - aansluiting  
Koelcircuit  
Tips voor energiebesparing  
Tips voor ventilator gebruik  
Controle  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
4.5  
4.6  
4.7  
4.8  
6
A
1. Over het product  
Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EU-  
richtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.)  
Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door ge-  
schoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om  
ongelukken te voorkomen.  
1.1  
Inhoud van levering  
Warmtepomp met ingebouwde regelelementen  
Installatiehandleiding met technische gegevens  
Bedieningsinstructies  
1.2  
Productbeschrijving  
De AHD 290 is een water-warmtepomp voor huishoudelijk gebruik met een  
condensor aan de buitenzijde van de tank. Toepassing en bedieningsprincipes  
worden gespecificeerd in de bedieningsinstructies.  
1.3  
Technische gegevens  
Gegevens betreffende prestaties  
Specificaties betreffende prestaties voor opwarming van water van 15°C tot  
45°C voor huishoudelijk gebruik  
Thermisch vermogen  
kW  
1,52  
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)  
Ingangsvermogen  
kW  
0,43  
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)  
COP  
3,54  
1,5  
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)  
Energieverbruik elektrische cartridge / verwarm- kW  
ingselement  
Functioneel bereik / grenswaarden  
Max. luchttemperatuur  
Max. watertemperatuur  
°C  
°C  
°C  
35  
55  
65  
Max. watertemperatuur  
(met functioneren van warmtepomp en elek-  
trische cartridge)  
Geluidsniveau  
1 meter voor de unit  
dB(A)  
52  
Waterreservoir voor huishoudelijk gebruik  
Materiaal  
Speciaal geëmailleerd staal  
285  
Netto volume  
ltr  
Volume luchtstroom  
Volume luchtstroom  
m³/h  
250  
7
1.4  
Koelcircuit – beschrijving  
Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de  
inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt  
naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe  
energie, dat plaatsvindt in de compressor.  
In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de  
koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloe-  
istof op een hogere druk en een hoger energieniveau gebracht, zodat hij warmte  
kan afdragen aan het water via de condensorpijp die rondom de tank is  
aangebracht. De gecondenseerde koelvloeistof wordt langzaam onder lagere  
druk gebracht met behulp van het drukoverstortventiel, zodat het mogelijk wordt  
de koelcyclus in de verdamper te herhalen.  
1.4.1 Koelsysteem - beschrijving  
Voordat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient een  
geschoolde technicus te controleren of alle onderdelen die koelvloeistof  
transporteren zover leeg zijn dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd  
zonder enig risico voor personen of materialen.  
Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de warmtepomp waarbij het  
koelsysteem moet worden geopend, dient men extra voorzichtig te zijn. Als ge-  
bruik van open vuur nodig is (lassen, solderen etc.), dient men extra  
voorzorgsmaatregelen te treffen om brand te voorkomen.  
1.4.2 Elektrisch circuit - beschrijving  
Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de warmtepomp dient hij  
van de stroom te worden afgesloten. (Trek de stekker er uit.)  
Wanneer de unit aangesloten is op het stroomnet dient alle lokale en nationale  
regelgeving te worden nageleefd evenals de eisen van de stroomleverancier.  
1.4.3 Watercircuit - beschrijving  
Er mag alleen drinkwater worden gebruikt. Tijdens de installatie dient men te  
letten op de keuze van de materialen en dient gecontroleerd te worden of die  
compatibel zijn met het volledige circuit. Veiligheidsvoorzieningen dienen te  
worden geïnstalleerd om overdruk in het systeem te voorkomen.  
Alle pijpverbindingen dienen te voldoen aan de water-veiligheidsvoorschriften.  
8
1.4.4 Koelcircuit - schema  
T5, T6, T7, T8 - Sensoren  
Overzicht onderdelen  
Nº :  
1
Omschrijving  
Compressor  
2
Condensor  
3
Verdamper  
4
Centrifugaal ventilator  
Expansieventiel  
Droogfilter  
5
6
7
Drukschakelaar  
Magneetklep  
Eenrichtingsklep  
8
9
9
1.5  
Watercircuit – beschrijving  
Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de  
toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1  
en 3.2  
1.5.1 Vereisten voor het watercircuit  
Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning  
kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale  
aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende  
componenten.  
1.5.2 Afmetingen  
Afmetingen (alle maten zijn in mm,  
tenzij ander aangegeven)  
Omschrijving  
AHD 290  
A
Totale hoogte  
1815  
1790  
660  
B
Hoogte bovenzijde toestel  
Diameter van het toestel  
Diameter luchttoevoer  
D
G1  
G2  
H
160  
Diameter luchtafvoer  
160  
Hoogte luchttoe-/afvoer  
x-positie luchttoevoer  
1815  
190  
HX1  
HX2  
HY1  
HY2  
J
x-positie luchtafvoer  
480  
y-positie luchttoevoer  
200  
y-positie luchtafvoer  
470  
Hoogte luchttoevoer  
60  
M
Hoogte koudwatertoevoer  
Hoogte warmwateruitlaat  
Hoogte reinigingsopening  
Hoogte recirculatie aansluiting  
Hoogte condensafvoer  
110  
N
1410  
45  
P
V
820  
W
Z
1345  
925  
Hoogte elektrisch element aansluiting  
Aansluiting koudwateruitlaat (ext.)  
Aansluiting warmwateruitlaat (ext.)  
Opening reinigen/inspectie  
Aansluiting condensafvoer (inw.)  
Aansluiting elektrische element (inw.)  
Aansluiting recirculatie (inw.)  
1
R 1”  
R 1”  
Ø 110  
Ø 12  
2
6
7
11  
14  
G 1 1/2”  
R 1”  
10  
1.5.3 Watercircuit - hydraulisch schema  
Legenda  
Niet genoemde nummers zijn niet van  
toepassing.  
1.  
drukreduceerventiel (verplicht  
indien de waterleidingdruk  
groter is dan 8 bar)  
A.  
B.  
C.  
koudwateraansluiting  
warmwateraansluiting  
circulatieleiding  
2.  
4.  
5.  
6.  
inlaatcombinatie (verplicht)  
afsluiter (aanbevolen)  
terugslagklep (verplicht)  
circulatiepomp (optioneel)  
aftapkraan  
9.  
11.  
12.  
13.  
14.  
service afsluiter (aanbevolen)  
temperatuurmeter (aanbevolen)  
condensafvoer (verplicht)  
tappunten  
11  
1.6  
Elektrisch schema  
PC-COM  
T1.6AH  
A
B
C
D
E
F
Besturing  
Ventilator  
Compressor  
Elektrisch element  
Magneetklep  
Display  
G
Temperatuursensor  
(T5)  
H
J
Temperatuursensor  
(T6)  
Temperatuursensor  
(T7)  
K
Temperatuursensor  
(T8)  
L
M
Hogedrukschakelaar  
Dubbelpolige  
hoofdschakelaar  
12  
5 0 H A z C 2 3 0 V  
2. Voorafgaand aan  
installatie / In werking  
stellen  
Levering  
Warmtepomp inclusief regelunit  
Installatiehandleiding met technische gegevens  
Handleiding voor regelunit  
2.1  
Belangrijke veiligheidsinstructies  
Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante  
EU- richtlijnen in acht genomen.  
Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door  
getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle  
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens  
de werkzaamheden te voorkomen!  
2.1.1 Koelsysteem – veiligheidsinstructies  
Voor het begin van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient de  
geschoolde reparateur te controleren of de onderdelen die koelvloeistof bevatten  
tot een dusdanig niveau zijn leeggemaakt dat uitvoering van de werkzaamheden  
op verantwoorde wijze en zonder enig gevaar kan plaatsvinden.  
Bij reparaties en onderhoud aan de warmtepomp met geopend koelsysteem, en  
in het bijzonder bij werkzaamheden met open vuur (solderen, lassen, etc.), dienen  
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om het ontstaan van de brand te  
voorkomen.  
2.1.2 Elektrisch circuit – veiligheidsinstructies  
Bij werkzaamheden aan de warmtepomp, dient de stroom  
altijd te zijn afgesloten - trek de stekker er uit!  
Bij aansluiting van de warmtepomp op het stroomnet dient de lokale en nationale  
regelgeving te worden nageleefd. Bovendien dient aandacht te worden besteed  
aan eisen die mogelijk gesteld worden door de  
energieleverancier.  
2.1.3 Watercircuit – veiligheidsinstructies  
Er mag alleen drinkwater worden gebruikt. Tijdens de installatie dient  
aandacht te worden besteed aan de keuze van de materialen en dient men zich  
ervan te vergewissen dat die in het gehele circuit zonder problemen gezamenlijk  
kunnen functioneren.  
Speciale aandacht moet worden besteed bij gebruik van  
gegalvaniseerde en aluminiumhoudende onderdelen!  
Veiligheidsvoorzieningen dienen te worden geïnstalleerd om overdruk in het  
systeem te voorkomen. Alle pijpverbindingen dienen te voldoen aan de  
water-veiligheidsvoorschriften.  
2.2  
Levering  
De warmtepomp wordt geleverd zonder water, condenswaterleiding en de  
veiligheidsinstallatie voor het watercircuit.  
2.3  
Opslag  
De warmtepomp dient in verticale positie, zonder water en in zijn verpakking te  
worden opgeslagen.  
13  
2.4  
Transport  
Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan  
hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde  
overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn  
normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden.  
Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C.  
De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild  
te worden en dit dient tijdens het transport zorgvuldig vermeden worden.  
2.4.1 Transport met vorkheftruck  
Voor transport met een vorkheftruck dient de warmtepomp altijd te worden  
geplaatst op het bijbehorende transportframe. Breng het geheel altijd langzaam  
omhoog. Vanwege de hoge positie van het centrum van de zwaartekracht dient de  
warmtepomp tijdens het transport gezekerd te worden tegen omkantelen.  
2.4.2 Uitladen van de warmtepomp  
Om schade te voorkomen dient de warmtepomp te worden uitgeladen op een vlak  
oppervlak.  
2.4.3 Transport op steekwagen  
De warmtepomp mag alleen worden getransporteerd op het bijbehorende  
transportframe.De warmtepomp moet gezekerd worden om te voorkomen dat hij  
op de steekwagen van zijn plaats komt.  
Wateraansluitingen etc. mogen niet gebruikt worden voor transportdoeleinden.  
Zorg ervoor dat de steekwagen niet de kast en de aansluitingen beschadigt.  
2.5  
Plaatsing / opstelling  
De warmtepomp mag alleen geïnstalleerd worden in een vorstvrije ruimte.  
De locatie van installatie dient aan de volgende criteria te voldoen:  
Temperatuur in de ruimte tussen 0 en +35°C.  
Afvoermogelijkheid voor condenswater.  
Geen abnormale stofconcentratie in de lucht.  
Een solide ondergrond (ongeveer 500 kg/m²).  
Voor probleemloos functioneren en om toegankelijkheid voor  
onderhoud te creëren wordt aanbevolen rondom de unit een 0,5 m  
vrije ruimte te laten.  
Volgorde van opstelling:  
1.  
Verwijder de pakking van de pallet.  
2.  
Verwijder de transportvoorzieningen van de pallet.  
3.  
Neem de warmtepomp van de pallet en plaats die op de gewenste  
locatie.  
Stel de warmtepomp in verticale positie af met behulp van de voetjes.  
14